ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

หนองคาย
          เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นจังหวัดชายแดนและเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว
มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา

ความพร้อมด้านพื้นที่
          ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ได้กำหนดให้จังหวัดหนองคายในท้องที่ จำนวน 13 ตำบล 2 อำเภอ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2

อำเภอเมืองหนองคาย
          12 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลพระธาตุบังพวน
ตำบลโพธิ์ชัยตำบลโพนสว่าง ตำบลมีชัย ตำบลเวียงคุก ตำบลสีกาย ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม

อำเภอสระใคร
          1 ตำบล คือ ตำบลสระใคร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งเพิกถอนสภาพที่ดิน
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จำนวน 1 แปลง
คือที่เลี้ยงสัตว์ บ้านไชยยา สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระใคร อำเภอสะใคร เนื้อที่ 718-0-0 ไร่
จังหวัดได้ออกโฉนดและส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์เพื่อประกอบการสรรหานักลงทุนแล้ว

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ได้กำหนดพื้นที่สำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จำนวน 2 แห่ง คือ - การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย 2 เนื้อที่ 8-0-0 ไร่ ณ บ้านไชยา หมู่ที่ 4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กำลังผลิต 50 เมกะโวลต์แอมแปร์ - การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย 3
เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ณ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กำลังผลิต 50 เมกะโวลต์แอมแปร์

 

การประปาส่วนภูมิภาค  ได้กำหนดแผนการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณบ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ 3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เนื้อที่ 100-0-0 ไร่ กำลังผลิต 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อส่งต่อน้าประปาไปยังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บ้านไชยา หมู่ที่ 4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 400,000,000 บาท

ความพร้อมด้านกิจการเป้าหมาย

         1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
         2. อุตสาหกรรมเซรามิก
         3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง
         4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
         5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
         6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
         7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
         8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
         9. การผลิตพาสติก
         10. การผลิตยา
         11. กิจการโลจิสติกส์
         12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
         13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

จังหวัดหนองคาย   มีอำเภอตั้งอยู่ตามแนวชายแดน รวม 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ
อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี โดยมีจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้า ดังต่อไปนี้

     1. จุดผ่านแดนและจุดตรวจคนเข้าเมือง

             - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บ้านเหล่าจอมมณี อำเภอเมืองหนองคาย     
                กับด่านสากลบ้านดงพูสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
             - ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคายกับด่านสากล
                ท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
             - ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สถานีรถไฟหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย

     2. จุดผ่อนปรนการค้า

              - จุดผ่อนปรนบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม กับด่านประเพณีบ้านโคกแฮ่ เมืองสังทอง
                นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดทุกวันพุธและวันเสาร์ เวลา 06.00 - 18.00 น.
              - จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่กับด่านประเพณีบ้านด่านคำ (ด่านเก้าเลี้ยว)
                 เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
              - จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัยกับด่านประเพณีบ้านโคน เมืองปากงึม
                 นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดทุกวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
              - จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปีกับด่านประเพณี  บ้านทวย เมืองท่าพะบาด
                 แขวงบอลิคำไซ เปิดทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 
          จังหวัดหนองคายมีโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 13 สายทาง ประกอบไปด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2, 211, 212, 233, 242, 243, 2020, 2095,2230, 2264, 2266, 2267 และ 2376 รวมทั้งสิ้น 422.306 กิโลเมตร

ทางรถไฟ 
          สามารถใช้บริการรถไฟ จากสถานีหัวลำโพง – สถานีหนองคาย เป็นสถานีปลายทาง โดยมีรถไฟ บริการเป็นขบวนรถด่วน 1 เที่ยว และขบวนรถเร็ว 1 เที่ยว และรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ จากสถานีหนองคาย ถึง สถานี ท่านาแล้ง สปป.ลาว
วันละ 2 เที่ยว และในอนาคตจะมีการสร้างรถไฟรางคู่ ความเร็วสูง จากคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านหลวงพระบาง เชื่อมต่อกับประเทศไทย ที่สถานีหนองคายอีกด้วย

ทางรถยนต์
          เส้นทางการเดินทาง มี 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย – กรุงเทพฯระยะทาง 615 กิโลเมตร
และมีเส้นทางคมนาคมติดต่อเชื่อมไปยังบ้านท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง แขวง กำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว มีทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย คือ
  1. ถนนหมายเลข 2 สายอุดรธานี-หนองคาย ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร
  2. ถนนหมายเลข 221 สายหนองคาย-ท่าบ่อ ระยะทาง 44.55 กิโลเมตร 
  3. ถนนหมายเลข 212 สายหนองคาย-โพนพิสัย-บึงกาฬ ระยะทาง 135.44 กิโลเมตร

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
          มีถนนสายหลัก 4 สาย คือ ถนนมีชัย ถนนประจักษ์ศิลปาคม ถนนแก้ววรวุฒิ และถนนพนังชลประทานเป็นถนนเรียบแนวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และมีถนนสายสั้น ๆ ที่เรียบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการปรับปรุงพื้นที่เป็นพื้นที่นันทนาการ ชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จุดผ่านแดนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในเขตเทศบาล มีจุดผ่านแดน 2 จุด คือ
  1. จุดผ่านแดนด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระหว่างอำเภอเมืองหนองคายและกำแพงนครเวียงจันทน์
  2. จุดผ่านแดนด่านท่าเสด็จ ระหว่างอำเภอเมืองหนองคายและท่าเดื่อ กำแพงนครเวียงจันทน์
 

 

ทางอากาศ   จากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ไปลงสนามบินนานาชาติอุดรธานี
ต่อด้วยรถยนต์ จากสนามบินนานาชาติอุดรธานีถึงจังหวัดหนองคายระยะทาง 53 กิโลเมตร

16 เที่ยวบินขึ้นไปต่อวัน เดินทางนาน 1 ชม. 5 นาที

กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน) ถึง เทศบาลนครอุดรธานี (UTH)

ออก

ถึง บริษัท วัน

เดินทางจาก - ไป

05:15

06:20

 ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ 600

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

05:50

06:55

 นกแอร์ นกแอร์ 9200

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

06:40

07:45

 ไทยสมายล์ ไทยสมายล์ 14

พฤหัส

 สุวรรณภูมิ - จังหวัดอุดรธานี

07:40

08:45

 ไทยสมายล์ ไทยสมายล์ 2

ทุกวัน

 สุวรรณภูมิ - จังหวัดอุดรธานี

08:15

09:10

 แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย 3352

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

09:45

10:45

 ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ 604

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

10:00

11:15

 นกแอร์ นกแอร์ 9202

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

11:10

12:15

 ไทยสมายล์ ไทยสมายล์ 4

ทุกวัน

 สุวรรณภูมิ - จังหวัดอุดรธานี

11:30

12:30

 แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย 3354

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

12:20

13:25

 นกแอร์ นกแอร์ 9210

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

14:00

15:05

 นกแอร์ นกแอร์ 9212

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

14:15

15:20

 ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ 608

อังคาร.พฤหัส

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

14:40

15:45

 ไทยสมายล์ ไทยสมายล์ 6

ทุกวัน

 สุวรรณภูมิ - จังหวัดอุดรธานี

14:55

16:05

 ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ 610

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

16:20

17:30

 แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย 3356

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

17:00

18:05

 นกแอร์ นกแอร์ 9216

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

17:40

18:45

 ไทยสมายล์ ไทยสมายล์ 8

ทุกวัน

 สุวรรณภูมิ - จังหวัดอุดรธานี

19:15

20:20

 ไทยสมายล์ ไทยสมายล์ 10

อาทิตย์.ศุกร์.เสาร์

 สุวรรณภูมิ - จังหวัดอุดรธานี

20:10

21:15

 ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ 616

อังคาร.พุธ.พฤหัส.เสาร์

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

20:30

21:30

 แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย 3350

ทุกวัน

 ดอนเมือง - จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

การคมนาคมทางน้ำ   จังหวัดหนองคายมีท่าเรือสำหรับการพาณิชย์ จำนวน 4 แห่ง

ชื่อท่าเรือ สถานที่ตั้ง
 1. ท่าเรือจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ  ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 2. ท่าเรือจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ  ต.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 3. ท่าเรือโพนพิสัย  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 4. ท่าเรือจุดผ่อนปรนรัตนวาปี  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 

เดินทางด้วยบริการรถไฟสายหนองคาย - ท่านาแล้ง 

           การนั่งรถไฟระหว่างประเทศจากจังหวัดหนองคาย (ไทย) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1
ไปลงสถานีท่านาแล้ง บ้านโคกโพสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ (ลาว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ขบวน ต้นทาง ออก ปลายทาง ถึง
   หนองคาย  09:00 A.M.  ท่านาแล้ง  09:15 A.M.
914  ท่านาแล้ง  11:15 A.M.  หนองคาย  11:30 A.M.
917  หนองคาย  14:45 P.M.  ท่านาแล้ง  15:00 P.M.
918  ท่านาแล้ง  17:00 P.M.  หนองคาย  17:15 P.M.

 

สถานีรถไฟ จ.หนองคาย (โทรศัพท์ 042-411636, 042-411592)

สถานการณ์การค้าชายแดนด้านจังหวัดหนองคาย
             ในเดือน ธันวาคม 2559 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 6,722.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเดือน พฤศจิกายน 2559 จานวน 407.24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.45 ได้ดุลการค้า 5,453.06 ล้านบาท ดุลการค้าเพิ่มขึ้น จากเดือน พฤศจิกายน 2559 จานวน 1,773.48 ล้านบาท หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.20
             สินค้าส่งออกที่สาคัญ 10 อันดับ ได้แก่ รถยนต์นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศฯ, น้ามันปิโตรเลียม, รถบรรทุก, เครื่องดื่มรวมถึงน้าอัดลมฯ, เครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์, อาหารสัตว์สาเร็จรูป, รถจักรยานยนต์ อื่นๆ ที่ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์, โซเดียมลอริลซัลเฟต, ถุงพลาสติกเคลือบอลูมิเนียม และส่วนประกอบของเครื่องจักร ตามลาดับ มูลค่ารวม 2,834.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.56 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (6,087.97 ล้านบาท)
             สินค้านาเข้าที่สาคัญ 10 อันดับ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า, ชุดสายไฟรถยนต์สาเร็จรูป สายเคเบิ้ล, รถยนต์, เครื่องดื่มสาเร็จรูป, พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้าทาด้วยยาง, ผลไม้ที่บรรจุภาชนะอัดลม, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบชั้น (ออโตทรานฟอร์มเมอร์) รวมทั้งหม้อแปลงสาหรับเครื่องมือวัด, ไมโครโฟน, เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าเฉพาะที่เป็นคาร์บอนที่หุ้มด้วยยางสาหรับต่อวงจร, กระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดกระดาษคราฟ, และเครื่องยนต์เก่า ตามลาดับ มูลค่ารวม 525.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.70 ของมูลค่าสินค้านาเข้าทั้งหมด (634.91 ล้านบาท)

 

                                การค้าชายแดน ปี 2555 - 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) ด้านจังหวัดหนองคาย
                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท

 

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราการ

ขยายตัว %

58 / 57

อัตราการ

ขยายตัว %

59 / 58

 การค้ารวม

65,949.87

59,088.01

61,573.27

62,601.00

65,925.98

1.67

5.31

 ส่งออก

62,096.63

56,098.42

57,986.82

57,105.00

56,469.23

1.52

-1.11

 นำเข้า

3,853.25

2,989.59

3,586.45

5,496.00

9,456.75

53.24

72.07

 ดุลการค้า

58,243.38

53,108.83

54,400.37

51,609.00

47,012.48

5.13

-8.91

 

                                                                                                      ที่มา : ด่านศุลกากรหนองคาย